Тема „Играчки“ – забавление навън :)

В съвременното чуждоезиково обучение важно място заема преподаването в контекст, като оптимално се използва реалната среда.

При децата това важи с пълна сила. Да задържиш вниманието им е възможно единствено чрез редуване на интересни за тях дейности.

Днес ще предложа урок, който е свързан със затвърдяване на лексика на тема „Играчки”. Урокът може да бъде разделен условно на две части, като едната се провежда изцяло навън.

14042015322

Част I

Интерактивният подход е задължително условие при работата с деца, но образователните видео филмчета се използват за постигане на предварително поставени ясни цели. Урокът може да започне с Let’s play inside, като спираш филмчето и задаваш въпроси като: What are they?, What is this?, What do you see?, How many books/toys…? What color? Децата отговарят на въпросите с една дума или цяло просто изречение. По този естествен начин се акцентира върху продукцията на езика. Този процес не бива да се поставя на заден план поради факта, че те са още начинаещи, и да се набляга предимно на процесите на рецепция.

Следваща стъпка е използване на лексиката и граматиката в реална ситуация. На децата се казва да си изберат играчка/игра. Използват изразите Look!  I’ve got a coloring book/cards, etc и след това предлагат на останалите да поиграят с тях, като използват Let’s (color in my coloring book/read a book/do a puzzle…). За да остане чувство на удовлетвореност, може да оставиш децата да поиграят като награда за това, че са отговаряли на въпросите докато е вървяло филмчето. А те наистина не обичат да им се спират интересните филмчета :)

Част II

За да подготвиш децата за дейностите навън, пусни филмчето Outside toys. Отново можеш да използваш въпросите по-горе. Излизането навън е чудесен повод за упражняване и на изразите Let’s go outside to play, Put on your shoes/jacket/hat. Разбира се, децата ще искат да вземат играчки, с които да играят и твоята роля като учител да ги окуражиш да говорят английски :) . Всяко дете, което използва английската дума (ball/hula hoop/pins/jump rope, etc), а още по-добре цяло изречение (Can I take the…., please? или просто Hula hoop, please.), веднага получава желаната играчка :) .

Докато сте навън можете да изиграете разновидност на Simon says (Can you hula hoop/jump rope/kick the ball/throw the ball…? Всяко попитано дете отговаря Yes, I can и демонстрира въпросното действие или No, I can’t), Cat and dog, както и други подходящи игри.

Вече вътре можеш да приключиш урока с песента Lovely toys

Така проведеният урок е упражняване на лексика и граматика по ефективен и забавен за децата начин и резултатите са наистина осезаеми :) . И запомни, не пускането на филмчета води до развиване на комуникативните умения на децата, а начинът, по който ги използваш за постигане на добре ДЕФИНИРАНИ цели :) .

Как един видео клип може да направи чуждоезиковото обучение забавно и ефективно :)

Ако искаш да въведеш нова дума, например играчка, какъв по-удачен начин от пускането на видеоклип :)?

Преди да пуснеш филмчето на BabyFirstTV, Vocabularry, обаче можеш да направиш часа още по-забавен за децата и да им раздадеш „скрита” картинка за оцветяване, която онагледява новата дума. Освен развиване на фините моторните умения, децата упражняват и цифрите 1-3 и цветовете red, brown, yellow. Тук прилагам и самия материал, който можеш да разпечаташ от страницата на honkingdonkey.com. Още по време на оцветяването на съответните полета, обозначени с 1, 2 и 3, децата отгатват, че играчката е люлеещо се конче. За да направиш задачата по-интересна, възлагаш на децата да слушат внимателно, като се опитат да чуят думата на английски. От своя страна, веднага след като са я чули, те с ентусиазъм почти хорово я повтарят. Слушането за конкретна информация (listening for specific information) може да бъде последвано от няколко интересни задачи при следващото гледане, като правиш пауза на подходящото място, за да зададеш съответния въпрос.

  1. Какво прави Лари в началото на клипчето. Упражнявате сегашно продължително време (What is Larry doing?) Някои от децата веднага реагират и предлагат (flying/sleeping/ singing, като ти можеш да добавиш още един глагол swinging)
  2. Какви емоции изразява Лари? Децата вече знаят surprised, scared, excited и съответно извикват тези прилагателни, изразяващи конкретната емоция. Като продължение можеш да зададеш и допълнителни въпроси Is Larry angry/tired, etc.. за да упражниш и отрицателната форма No, Larry isn’t angry, etc.
  3. Преброяване на предметите. Упражнява се въпросът How many?, както и цифрите от 1-3.
  4. Цветове. What colors are Larry’s feathers? + въвеждане на още една нова дума, както и затвърдяване на цветовете.

Този подход може да се използва при обучението на всеки чужд език, стига да имаш желание да се поровиш в интернет за подходящо филмче на съответния език.

Упражняване на сегашни времена чрез игри

14012015310При децата упражняването на граматика и лексика става най-удачно чрез интерактивни игри и видео клипове на детски песнчки.

Усвояването на сегашните времена, и особено схващането на разликата в употребата на сегашно просто и сегашно продължително време, става особено ефективно с предложените по-долу игри и песни. За децата е трудно да разберат кога да използват двете времена, затова разиграването на конкретни ситуации е много полезно.

В търсене на подходящи интерактивни игри попаднах на сайт, който е изключително професионално направен и подходящ за деца (и който ти препоръчвам горещо да включиш в учебния процес! :) ). Детският вариант на играта „Стани богат“, разработен от ESL GAMES +, акцентира основно върху сегашно просто време. С всеки успешно отговорен въпрос децата придобиват увереност и се потапят в атмосферата на едно истинско състезание. Е, понякога страстите се нажежават, но това е в реда на нещата:))))).

Чрез песента People WorkBritish Council можеш да упражниш сегашно просто време и отново да си припомните професиите. Децата пеят с удоволствие и имитират героите от клипчето.

Друга игра на ESL GAME + упражнява отново сегашно просто време, както и богат набор от думи. Interactive Monkey Fun Game е различен начин още веднъж да се обърне внимание на употребата на сегашно просто време в конкретен контекст.

В случай че не разполагаш с компютър, най-простият начин за упражняване на двете времена е описване на това къде седи всеки от учениците. След това се прави разместване на местата и се акцентира върху факта, че даден ученик в момента седи еди-къде си :)

Децата учат чрез повторения. Така че ако им се поднася едно и също нещо, но в различна „опаковка“, успехът е гарантиран. Самите те се забавляват изключително и неусетно научават нови неща.

Много е важно да вмъкваш подобни интерактивни елементи на подходящите места. Те имат страхотен ефект при затвърдяване на вече покрит материал.