English for Kids

При работата с деца ние насочваме вниманието си към създаване на среда, в която детето се чувства сигурно и естественият му интерес към откриване на нови неща в заобикалящата го среда се стимулира. Усвояването на чуждия език е част от цялостното развитие на детето. Използването на всяка реална ситуация за разширяване на речниковия му запас способства за неговия бърз напредък. Освен учебния процес ние обръщаме внимание и на емоционалното развитие на децата, обогатяване на жизнения им опит и справяне с различни емоционални изживявания. Развиването на социално-емоционалните умения е гарант за по-добри постижения в училище, както и по-успешната професионална реализация на един по-късен етап.